Jesteśmy Polskim Uniwersytetem Na Obczyźnie w Londynie
75 LAT TRADYCJI W KSZTAŁCENIU POLAKÓW NA EMIGRACJI  -  OD 1939 r.
od 1939 roku
KONTAKT _|_
> Aktualności <

> Tradycje <

> Senat <

> Struktura <

> Kadra <

> Konferencje <

> Wydarzenia <

> Mediaroom <NAJMNIEJSZY UNIWERSYTET ŚWIATA


PAMIĘĆ . UMIŁOWANIE
PUNO.edu.PL
NAJWIĘKSZE IDEE CZŁOWIEKA


NAUKA . OJCZYZNA

> Oferta edukacyjna <

> Strony Zakładów <


> UTW <

> KKP <

> Doktorat <


> Koło Naukowe <

> Zeszyty Naukowe <
> 75-lecie PUNO <
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie


75th ANNIVERSARY!


INFORMACJEZakład Dydaktyki PolonijnejOD STUDENTÓWPolski Uniwersytet
Na Obczyźnie

Zakład Dydaktyki Polonijnej

238-246 King Street
London W6 0RF

tel. +44 (0)20 8846 9305
e-mail: ike@puno.edu.pl
strona: www.puno.edu.pl/zdp

PUNO - Uniwersytet Jagielloński
Nauczanie    Języka    Polskiego
- I edycja -


Zjazdy - I semestr  2012/2013:

I zjazd: 19-21 października 2012
II zjazd: 3-4 listopada 2012
III zjazd: 17-18 listopada 2012
IV zjazd: 1-2 grudnia 2012
V zjazd: 15-16 grudnia 2012
VI zjazd: 5-6 stycznia 2013
VII zjazd: 19-20 stycznia 2013
VIII zjazd: 27 stycznia 2013

Sesja egzaminacyjna:
29 stycznia - 10 lutego 2013
Sesja poprawkowa:
16 lutego - 22 lutego 2013

Zjazdy - II semestr 2012/2013:

I zjazd: 23-24 lutego 2013
II zjazd: 9-10 marca 2013
III zjazd: 23-24 marca 2013
IV zjazd: 6-7 kwietnia 2013
V zjazd: 20-21 kwietnia 2013
VI zjazd: 11-12 maja 2013
VII zjazd: 25-26 maja 2013
VIII zjazd: 8-9 czerwca 2013

Sesja egzaminacyjna:
15 czerwca - 28 czerwca 2013
Sesja poprawkowa:
1 września - 15 września 2013

Zjazdy - III semestr - 2013/14:

I zjazd: 5-6 października 2013 [inauguracja roku akademickiego]
II zjazd: 26-27 października 2013 [KRAKÓW]
III zjazd: 9-10 listopada 2013
IV zjazd: 23-24 listopada 2013
V zjazd: 14-15 grudnia 2013
VI zjazd: 4-5 stycznia 2014
VII zjazd: 18-19 stycznia 2014
VIII zjazd: 25 stycznia 2014

Zajęcia:

- Soboty: 15:00 - 20:00/20:45
[15:00-16:30, 16:45‐18:15,
18:30-20:00]
- Niedziele: 10:00 - 19:15/20:00
[10:00-11:30, 11:45-13:15, 14:15- 15:45,
16:00-17:30, 17:45-19:15]

Plany + harmonogramy
zajęć na studiach:
Tutaj...
- NAJLEPSZE PRACE O JĘZYKU POLSKIM NA WYSPACH -
Janusz Kulczycki: "Udaliśmy się na wakacje do Szczecina, skąd pamiętam lody, bo były pyszne."


Katarzyna Maszczak:
"W Polsce było fajnie i na pewno nie zapomnę tego czasu nigdy."


Maksi Kozińska:
"Jestem Polakiem i powinienem znać język
polski.
"


UJ-PUNO: Nowe studia podyplomowe dla nauczycieli

LONDYN, 1 września 2012Rosnące zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego w Wielkiej Brytanii wymaga przygotowania kadry nauczycieli do pracy z młodzieżą polską, która staje się lub jest już dwujęzyczna. Studia, skierowane do nauczycieli języka i kultury polskiej, zwrócą szczególną uwagę na nauczanie części systemu językowego polszczyzny oraz sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie w monologu i dialogu, rozumienie tekstów pisanych, redagowanie prac pisemnych). Osobne zajęcia zostaną poświęcone nauczaniu kultury polskiej i poznawaniu polskich tradycji. Prowadzący zwrócą uwagę na nowoczesne metody nauczania, zgodne ze standardami europejskimi. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów w tym zakresie, pracujących w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ oraz współpracujących z PUNO specjalistów brytyjskich. Studia pozwolą na uzyskanie dyplomu, który może się przydać także w Polsce, gdzie uczy się coraz więcej dzieci imigrantów i migrantów europejskich.

I. WYMAGANIA OGÓLONE

Studia podyplomowe: "Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich", są przeznaczone dla absolwentów studiów humanistycznych z dyplomem licencjata (BA), którzy chcą uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego i kultury polskiej jak drugich.

II. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich poza granicami kraju i/lub w Polsce. Absolwent studiów pozna zagadnienia dydaktyki ogólnej: metody nauczania języków oraz ich podstawy naukowe, pozna rolę i znaczenie nauczania języka polskiego jako drugiego. Będzie dysponować również wiedzą z zakresu dydaktyki szczegółowej. Pozna techniki nauczania części systemu języka polskiego oraz sprawności językowych i będzie umiał je wykorzystać w praktyce dydaktycznej.

III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.
Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.
Metodyka nauczania podsystemów języka polskiego (wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa)

30

2.
Metodyka nauczania sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania)

30

3.
Planowanie dydaktyczne

30

4.
Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego
30

5.
Nauczanie języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci

30

6.
Gramatyka opisowa języka polskiego

30

7.
Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego

30

8.
Kultura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

30

9.
Literatura w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

30

10.
Historia Polski

30

11.
Kształtowanie się tradycji i kultury polskiej

30

12.
Nauczanie tłumaczenia z j. angielskiego na j. polski i z j. polskiego na j. angielski

30
RAZEM:_
360
13.
Praktyki pedagogiczne

60Ogólna liczba godzin:-


420

IV. PRAKTYKI

W ramach zajęć słuchacze mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 30 godz. Praktyki organizowane będą w wybranych szkołach.

V. WARUNKI UKOŃCZENIA i UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i zaliczenie wszystkich zajęć, łącznie z praktykami.

VI. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

1. Rekrutujemy od 15 czerwca do 1 października 2012. Czesne za całe studia wynosi 1200 GBP, a wiec za 360 godz. nauczania, egzaminy i ocenę prac zaliczeniowych + 60 godz. praktyk pedagogicznych. Opłata może byc rozłożona na 3 raty po 400 GBP każda. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (dostępna ilość miejsc jest nie większa, niż 20 / 30).

2. Studia trwać będą 3 semestry, przeciętnie odbywać się będą 2 dwudniowe zjazdy w miesiącu. Językiem wykładowym jest język polski. Dodatkowo będzie to też język angielski. Zajęcia realizowane będą w siedzibie Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie.

3. Absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do nauczania języka polskiego i kultury polskiej jako drugich (zgodnie z prawem polskim).

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

- dyplom ukończenia licencjackich lub magisterskich studiów filologicznych lub historyczno-społecznych
- kserokopia dokumentu tożsamości
- życiorys
- podanie o przyjęcie z uzasadnieniem wyboru studiów podyplomowych
- kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie lub: TUTAJ...)
- 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)
- dowód uiszczenia opłaty za studia

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu PUNO (dla osób w Londynie) lub sekretariatu Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ (dla osób w Krakowie). Każdy kandydat powinien dodatkowo przesłać swoje CV i kwestionariusz osobowy na adres: a.rabiej@uj.edu.pl


PLAN ZAJĘĆ:

I SEMESTR

L.p.
Nazwa przedmiotu / modułu

Liczba godzin
kontak-towych

O/F
Forma zaliczenia
Forma zajęć
Punkty
ECTS
1.
Metodyka nauczania
podsystemów języka polskiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
6
2.
Metodyka nauczania
sprawności językowych

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
6
3.
Planowanie dydaktyczne

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
5
4.
Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
4
5.
Praktyki pedagogiczne

20

O
zaliczenie
obserwacje i prowadzenie zajęć
2
Łączna liczba godzin: 120 + 20 godzin praktyk
Łączna liczba punktów ECTS: 23


II SEMESTR

L.p.
Nazwa przedmiotu / modułu

Liczba godzin
kontak-towych

O/F
Forma zaliczenia
Forma zajęć
Punkty
ECTS
1.
Gramatyka opisowa
języka polskiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
5
2.
Testowanie i ocena w
nauczaniu języka polskiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
5
3.
Nauczanie języka polskiego
jako drugiego/obcego dzieci

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
6
4.
Kultura w nauczaniu języka
polskiego jako drugiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
4
5.
Praktyki pedagogiczne

20

O
zaliczenie
obserwacje i prowadzenie zajęć
2
Łączna liczba godzin: 120 + 20 godzin praktyk
Łączna liczba punktów ECTS: 22


III SEMESTR

L.p.
Nazwa przedmiotu / modułu

Liczba godzin
kontak-towych

O/F
Forma zaliczenia
Forma zajęć
Punkty
ECTS
1.
Nauczanie tłumaczenia z j. angielskiego
na j. polski i z j. polskiego na j. angielski.

30

O
egzamin
ćwiczenia
3
2.
Literatura w nauczaniu
języka polskiego jako drugiego

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
4
3.
Historia Polski

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
4
4.
Kształtowanie się tradycji
i kultury polskiej

30

O
egzamin
wykłady
ćwiczenia
2
5.
Praktyki pedagogiczne

20

O
zaliczenie
obserwacje i prowadzenie zajęć
2
Łączna liczba godzin: 120 + 20 godzin praktyk
Łączna liczba punktów ECTS: 15Jola: "Doskonale przygotowane merytorycznie studia, dają narzędzia do nauczania języka i kultury polskiej w Wielkiej Brytanii".

Hubert: "Język polski jako szósty język w Unii Europejskiej przyciągnie z czasem wielu chętnych do nauczenia się go, a do tego przygotowują te studia".

Maksi: "To od naszych kwalifikacji zalezy w dużym stopniu polska edukacja NASZYCH dzieci. Te studia pokazują nie tylko jak uczyć cudze, ale i swoje dzieci".

Wiola: "Zdobyta na studiach wiedza daje dodatkowe kwalifikacje zawodowe albo pozwala podnieść już posiadane. Prowadzi też do wypracowania własnych metod nauczania".

Emilia: "Główna motywację do studiowania tego kierunku odnajduję w samej sobie. Mam tu szansę ugruntowania swej wiedzy, podjęcia działań praktycznych i dalszego rozwoju zawodowego".

Ola: "Podjęłam te studia, bo chciałam podnieść swe kwalifikacje, poznać metody i techniki pracy z uczniami dwujęzycznymi. W przyszłości bardzo mi to pomoże w pracy w polskiej szkole sobotniej".

Irena: "Świetna kadra profesorska, bardzo sympatyczna atmosfera na zajęciach, ciekawe tematy, wysoki poziom. Gorąco polecam te studia!"_________________________________


Copyright by The Polish University Abroad | Registered as a charity in England No. 298510
_________________________________